Bewindvoering

Wat zijn de taken van een bewindvoerder?

Een bewindvoerder die beschermingsbewind uitoefent, heeft als hoofdtaak het beheren, beschermen van het vermogen van de klant. Hij moet er dus voor zorgen dat het vermogen dat door de kantonrechter onder bewind is gesteld in stand blijft en goed wordt beheerd. Jaarlijks legt de bewindvoerder hierover verantwoording af aan de kantonrechter. Hierbij geeft hij per klant het totaalbedrag aan van:

 • Het ontvangen inkomen
 • Het totaalbedrag van de vaste lasten
 • Een overzicht van de betaalde schulden (indien van toepassing)
 • Een overzicht van de nog te betalen schulden (indien van toepassing)
 • Het saldotegoed van het begin en het eind van de periode waarover verantwoording moet worden afgelegd.

De bewindvoerder voert gedurende het jaar de administratie over het vermogen dat onder zijn bewind is gesteld. Daarbij verzorgt hij de volgende zaken:

 • De belastingaangifte
 • Het aanvragen van huursubsidie
 • Het aanvragen van uitkeringen
 • Het aanvragen van eventuele kwijtscheldingen voor de lokale belastingen
 • Het indienen van de AWBZ
 • Het afsluiten van verzekeringen
 • De contacten met diverse instellingen
 • De doorbetaling van de vaste lasten
 • De behandeling/doorzending van de post

Wat een bewindvoerder doet bij een onderbewindstelling zijn dus alleen financiële handelingen. Bij een onderbewindstelling bepaalt de kantonrechter welk deel van het vermogen onder bewind wordt gesteld.